:::::: Биатлон Савез Србије, Дечанска 8, улаз II, 1. спрат, соба 108, 11000 Београд, Србија, тел/фаx: 011/33-44-350, e-mail: office@biathlon-serbia.org.rs ::::::

Почетна

Биатлон

Савез

Скупштина

Управни одбор

Календар
Спортски резултати
Ангажовани стручњаци
Тренери
Судије

Прописи

Извештаји

Јавне набавке

Контакт

English

 
 
 

 

 

 

 

Биатлон Савез Србије

 

   На основу чланова 26., 27. и 28. Закона о спорту (Сл.Гл.РС бр. 24/2011) и чланова 10, 18, 24, 32, 40, 46 и 58 Правилника о номенклатури спортских занимања и звања (Сл. Гл. РС бр. 7/2013) и члана 9. Правилника о стручном оспособљавању и лиценцирању тренера биатлона у Србији, Биатлон савез Србије је обновио започету сарадњу од 28.12.2010. са ВИСОКОМ СПОРТСКОМ И ЗДРАВСТВЕНОМ ШКОЛОМ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  закључењем УГОВОРА О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ дана 05.03.2015. године.

 

Статут Међународне Биатлон Уније

Уверење о подацима уписаним у регистар удружења, друшава и савеза у области спорта

Статут БСС

Етички правилник БСС

Правилник о награђивању

Правилник о вођењу књиге чланова БСС

Дисциплински правилник БСС

Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила

Правилник о раду такмичарске комисије БСС

Biathlon Regional Balkan Cups Competition Rules

Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености

Правилник о стручном оспособљавању и лиценцирању

Годишњи извештај о раду Биатлон савеза Србије
за 2014. годину

План стазе на Националном биатлон центру "Жари" 1

План стазе на Националном биатлон центру "Жари" 2

Правилник о спречавању насиља на спортским приредбама

Правила биатлона

Пословник о раду председништва БСС

План јавних набавки за 2016. годину

 

 

 
     

    Copyright (C) 2017, Biatlon Savez Srbije. Sva prava zadrzana.